Protecció de dades

 

 

Política de privacitat

 

Gemar Recobriments i Decoració, S.L. informa als usuaris del present lloc web sobre la política respecte el tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser obtinguts per la navegació o la contractació de serveis a través de la seva pàgina web. En aquest sentit, Gemar Recobriments i Decoració, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 

 

Recollida, finalitat i tractament de dades

 

Gemar Recobriments i Decoració, S.L. té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que pot dur-se a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correus electrònics o al omplir els formularis inclosos a la pàgina web. En aquest sentit, Gemar Recobriments i Decoració, S.L. serà considerada com a responsable de les dades obtingudes mitjançant els mitjans anteriorment descrits.
Alhora, Gemar Recobriments i Decoració, S.L. informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades obtingudes contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web de Gemar Recobriments i Decoració, S.L., i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Gemar Recobriments i Decoració, S.L.

 

 

Comunicació d’informació a tercers

 

Gemar Recobriments i Decoració, S.L. informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, a excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Gemar Recobriments i Decoració, S.L. disposi del consentiment exprés de l’usuari.

 

 

Drets dels usuaris

 

La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En tot allò que es refereixi al tractament per part de Gemar Recobriments i Decoració, S.L. de les dades personals, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Gemar Recobriments i Decoració, S.L., carrer Joaquim Vallespí, núm. 35-37, codi postal: 17257, població: Torroella de Montgrí, província: Girona o a l’adreça per la qual sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà reflectit la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’usuari. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.